Listy (wykazy)

W LaTeXu zdefiniowano trzy podstawowe typy wykazów:
lista numerowana -- enumerate
kolejne pozycje są numerowane cyframi arabskimi,
lista nienumerowana -- itemize
wszystkie elementy listy są oznaczane identycznym wyróżnikiem (może być inny dla każdego poziomu zagnieżdzenia listy)
lista, gdzie dla każdej pozycji jest określany indywidualny wyróżnik (etykieta) -- description

Wszystkie rodzaje wykazów tworzą otoczenia (środowisko -- envinronment), korzystając ze wspólnej konstrukcji list (jest to też środowisko) -- odmiennie definiując etykietę (wyróżnik listy).

Standardowe listy (predefiniowane)

Nazwy i znaczenie parametrów sterujących ilustruje rysunek


parametr \partopsep jest dodawany jeśli lista otwierana jest w trybie pionowym (vmode).

Wartość kary za złamanie strony przed listą jest jest przechowywana w liczniku \@beginparpenalty, przed kolejnym elementem listy w \@itempenalty, a po zakoîczeniu listy w \@endparpenalty

Parametry zilustrowane na rysunku, określające wygląd listy (długość etykiety, odstępy między elementami, wcięcia akapitowe itp.) są definiowane przez makroinstrukcje:
\@listi
\@listii
\@listiii
\@listiv
\@listv
\@listvi
Są one wywoływane wewnątrz środowiska list w zależności od stopnia zagnieżdzenia.

Przyczyny kłopotów związanych ze zmianą wartości parametrów składu list
Rozwiązanie problemu modyfikacji parametrów