ccaption

Pakiet dostarcza kilku makroinstrukcji związanych z podpisami pod rysunkami (środowisko figure) lub tabelami (środowisko table).

Umożliwiają one tworzenie podpisów pod rysunkami i tabelami (środowiska figure i table) będących kontynuacją opisu poprzedniego obiektu (nie jest inkrementowany licznik) oraz tworzenia opisów składanych tak jak opis rysunku (caption) w dowolnym miejscu dokumentu.

poniższa konstrukcja da następujący rezultat:

\begin{figure}
\caption{podpis pod rysunkiem}
\end{figure}
\begin{figure}
\contcaption{kontynuacja podpisu z poprzedniego rysunku}
\end{figure}

oprócz polecenia \contcaption mamy do dyspozycji jeszcze kilka innych:
\legend{tekst} może być użyta w dowolnym kontekście; tworzy ,,anonimowy'' podpis formatowany tak jak podpisy pod tabelami i rysunkami. Wewnątrz jest wywoływane polecenie formatlegend, tak że możemy dzięki temu tworzyć dodatkowe efekty:
	\def\formatlegend#1{{\bfseries mój podpis:}\~#1}
	.
	.
	.
	\legend{treść podpisu}
	
	
	
\abovelegendskip dodatkowy odstęp przed podpisem (definiowany w następujący sposób \setlength{\abovelegendskip}{1cm})
\belowlegendskip dodatkowy odstęp za podpisem (definiowany w następujący sposób \setlength{\belowlegendskip}{1cm})
\namedlegend polecenie zachowuje sie identycznie jak caption, ale podpis nie jest numerowany i nie jest wprowadzany do spisu obiektów (tabel lub rysunków); uwaga -- wewnątrz też jest wywoływane polecenie formatlegend
\newfixedcaption{\nazwapolecenia}{nazwaśrodowiska} polecenie tworzy nową makroinstrukcję formatującą tekst (można jej używać w dowolnym miejscu} tak jak polecenie \caption. Tekst jest opatrzony etykietą i jest numerowany tak jak podpis środowiska nazwaśrodowiska
\newfixedcaption[\polecenie]{\nazwapolecenia}{nazwaśrodowiska} tak zdefiniowane polecenie nie numeruje formatowanego tekstu, a polecenie (musi być zdefiniowane wcześniej) jest wywoływane wewnątrz; ma analogiczny sens jak wcześniej opisane polecenie \formatlegend
\renewfixedcaptionpodobnie jak wyżej opisywane; pozwala przedefiniować istniejącą makrodefinicję
\providefixedcaptionpodobnie jak powyżej; pozwala na utworzenie nowej lub przedefiniowanie istniejącej (jeśli istnieje) makroinstrukcji
\newfloatenv[licznik]{nazwa}{ext}{etykieta} polecenie pozwala na utworzenie nowego obiektu ruchomego (zachowującego się tak jak table lub figure)
licznik(np. section) określa licznik nadrzędny
extrozszerzenie nazwy pliku do którego są wprowadzane informacje o opisach
etykietatekst etykiety podpisu
\listfloats{nazwa}{Opis} polecenie tworzy wykaz wszystkich obiektów tworzonych za pomocą środowiska nazwa, opisanych za pomocą polecenia opisującego (\caption lub własnego tworzonego poleceniem \newfixedcaption). Wykaz jest opatrzony tekstem Opis

Patrz też pakiet caption.


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.