changebar v.3.4g

Pakiet zawiera makroinstrukcje umożliwiające zaznaczanie tekstu linią na marginesie, zwykle w ten sposób oznacza się miejsca modyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji. Oznaczenie jest realizowane za pomocą postscriptu i działa dwuprzebiegowo.

Opcje

Opcja Opis
DVItoLN03
dvitoln03
DVItoPS
dvitops
DVIps
dvips
domyślnie aktywna
emTeX
emtex
textures
Textures
deklaracja sterownika przetwarzającego .dvi; nie dla wszystkich urządzeń wyjściowych efekt jest widoczny
Vtex
vtex
outerbars linia na marginesie z prawej strony na stronach nieparzystych (na marginesach wewnętrznych przy druku dwistronnym)
innerbars linia na marginesie z prawej strony na stronach parzystych (domyślnie) (na marginesach zewnętrznych przy druku dwistronnym)
leftbars linia zawsze z lewej strony
rightbars linia zawsze z prawej strony
traceon
traceoff
tracstacks
grey oznaczenie zmian za pomocą szarej linii (domyślnie aktywna) -- p. changebargrey
color oznaczenie zmian za pomocą koloru (pakiet color jest ładowany); nie jest zdefiniowany żaden domyślny kolor -- p. polecenie \cbcolor

Polecenia

Polecenie Opis
\cbstart[grubość] początek markera tekstu modyfikowanego -- parametr opcjonalny może zawierać grubośc linii (domyślnie grubość określona przez makro \changebarwidth=2pt)
\cbend koniec markera
\cbdelete polecenie markujące bieżące miejsce kwadratem na marginesie, wielkość jest ustawiana makroinstrukcją \deletebarwidth=4pt, jest on odległy od tekstu o wielkość ustawioną przez \changebarsep=30pt
\begin{changebar}[grubość]
.
.
\end{changebar}
podobnie jak \cbstart, \cbend tylko w formie środowiska (można je zagnieżdzać)
\setlength{\changebarwidth}{2pt} deklaracja szerokości linii markującej
\setlength{\deletegebarwidth}{4pt} deklaracja szerokości linii markującej tekst do skasowania
\setlength{\changebarsep}{30pt} deklaracja odległości tekstu od lini markującej
\setcounter{changebargrey}{65} deklaracja stopnia szarości linii (czym więcej tym bardziej biała)
\cbcolor{color} definicja koloru linii
\nochangebars wyłącza polecenia definiujące marker

Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.