ellipsis

Pakiet modyfikuje polecenie \dots, ulepszając nieco jego działanie. Opcja mla powoduje że ,,trójkropek'' będzie ujęty w nawiasy []. Standardowo zwiększana jest odległość między kropkami, a zmniejszana odległość przed konstrukcją. Jeżeli bezpośrednio po konstrukcji wystąpi jeden ze znaków ,.:;!? to zwiększana jest odległość po (wykorzystywany jest pakiet xspace). Za odległość między kropkami odpowiada makroinstrukcja \ellipsisgap (jej rozwinięciem musi być długość) np. \renewcommand{\ellipsisgap}{0.1em}
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.