enumitem

Pakiet reimplementuje środowiska enumerate, itemize i description; wprowadzając mechanizmy dzięki którym można łatwiej wpływać na ich własności (ich definicje są dalej oparte na środowisku list). Są dwa sposoby zmiany własności: w momencie wywołania środowiska -- określając je w postaci parametru (opcjonalnego) np.
\begin{enumerate}[parametry]
lub wywołując specjalne konstrukcje:
\setlist{parametry}określa parametry wszystkich środowisk (enumerate, itemize i description) na wszystkich poziomach
\setlist[poziom]{parametry}jw. ale tylko dla wskazanego poziomu zagnieżdzenia
\setenumerate{parametry}określa parametry środowisk enumerate na wszystkich poziomach
\setenumerate[poziom]{parametry}jw. ale tylko dla wskazanego poziomu zagnieżdzenia
\setitemize{parametry}określa parametry środowisk itemize na wszystkich poziomach
\setitemize[poziom]{parametry}jw. ale tylko dla wskazanego poziomu zagnieżdzenia
\setdescription{parametry}określa parametry środowisk description na wszystkich poziomach
Przy otwarciu środowiska najpierw są określane własności definiowane przez \setlist, następnie przez \setlist dla danego poziomu, później \set... -- właściwe dla danego środowiska dla wszystkich poziomów, potem określone dla danego poziomu, a na końcu określone przy wywołaniu środowiska. Własności określamy podając listę parametrów oddzielonych przecinkiem w postaci nazwa=wartość.

Lista własności i ich wartości

topsep=skipodległość przed i po zawartości środowiska (p. nolistsep)
partopsep=skipdodatkowa odległość przed i po, jeśli środowisko rozpoczyna (kończy) akapit
itemsep=skipodległość między elementami listy (p. noitemsep)
parsep=skip odległość między akapitami (dodawana również jeśli element listy rozpoczyna nowy akapit)
leftmargin=długośćwielkość lewego marginesu tekstu podstawowego środowiska
rightmargin=długość wartość prawego marginesu
listparindent=długość wielkość wcięcia akapitowego wewnątrz środowiska
labelwidth=długość szerokość pola etykiety
labelindent=długość dodatkowe wcięcie pierwszej linii etykiety
labelsep=długość odległość etykiety od tekstu podstawowego
itemindent=długość dodatkowe wcięcie pierwszej linii tekstu (zawiera się w labelsep)
calcmarginustala szerokość etykiety (labelwidth) ustalając ją na szerokość: cyfry dla numeracji liczbami w notacji arabskiej, szerokość napisu ,,viii'' dla numeracji liczbami w notacji rzymskiej, szerokość litery ,,m'' dla oznaczeń kolejnymi literami (analogicznie ,,VIII'' i ,,M'' jeżeli używane są wielkie litery) oraz wielkość lewego marginesu jako sumy labelwidth, labelsep i labelindent
calcmargin=napisustala szerokość etykiety (labelwidth) jako szerokość podanego napisu oraz wielkość lewego marginesu jako sumy labelwidth, labelsep i labelindent
calcsepustala szerokość etykiety (labelwidth) ustalając ją na szerokość: cyfry dla numeracji liczbami w notacji arabskiej, szerokość napisu ,,viii'' dla numeracji liczbami w notacji rzymskiej, szerokość litery ,,m'' dla oznaczeń kolejnymi literami (analogicznie ,,VIII'' i ,,M'' jeżeli używane są wielkie litery) oraz odległość między etykietą, a tekstem (labelsep) jako wielkość pozostałą po odjęciu od leftmargin labelwidth i labelindent
calcsep=napisustala szerokość etykiety (labelwidth) jako szerokość podanego napisu oraz odległość między etykietą, a tekstem (labelsep) jako wielkość pozostałą po odjęciu od leftmargin labelwidth i labelindent
resumenumeracja będzie kontynuowana (licznikiem tego samego poziomu)
start=wartośćustala wartość początkową licznika
format=polecenia ciąg poleceń, które wywołane zostaną przed treścią etykiety np. format=\sffamily\color{blue} określi czcionkę bezszeryfową w kolorze niebieskim, którą zostanie zaprezentowany numer
style=nazwa istotne tylko dla środowiska description; nazwa określa nazwę stylu i może przyjmować wartości:
normalneutralny
nextlineetykieta będzie stanowiła osobną linię
multilineetykieta będzie składana w pudełku określonym przez labelwidth (może zajmować kilka linii, ale nie powoduje rezerwacji dodatkowego obszaru pionowego -- jeżeli tekst opisu zajmuje mniej linii niż etykieta nastąpi nałożenie z następnym elementem listy
label=polecenie i/lub tekst polecenie określa sposób wyprowadzania licznika (powinno ono mieć jeden parametr na który zostanie podstawiona wartość, zaznaczamy go symbolicznie znakiem *) podany tekst zostanie po prostu zaprezentowany np.: label=\arabic*. określa wyprowadzenie licznika w postaci liczby w notacji arabskiej oraz znaku kropki
ref=polecenie i/lub tekst polecenie określa sposób prezentacji etykiety związanej z wartością bieżącą zapamiętaną przez polecenie \label -- domyślnie wartością etykiety jest to samo co pojawia się jako etykieta elementu listy (jest to określone parametrem label). Może to nie być korzystne; np. należy pozbyć się kropki po numerze lub nawiasów
nolistsepkasuje światło między elementami listy
noitemsepkasuje światło przed i po środowisku

Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.