shortvrb

Definiuje dwie makroinstrukcje:
\MakeShortVerb{znak}
definiuje przełącznik trybu verbatim; ciąg znaków między znakami znak jest traktowany ,,dosłownie'', analogicznie do konstrukcji \verbznak...znak. Znak znak staje się znakiem specjalnym,
\DeleteShortVerb{znak}
odwołuje definicją znaku znak jako przełącznika do trybu verbatim.
np:
\MakeShortVerb{|}
|verbatim|

Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.