pdfscreen

Pakiet służy do przygotowania prezentacji ekranowej. Przygotowany dokument można kompilować standardowym TeX-em (tylko w przypadku wersji przeznaczonej do druku -- p. opcja print) lub PDFTex-em, a programem służącym do wizualizacji ekranowej Acrobat Reader (niestety aktualny ghostscript (8.50) często sygnalizuje błąd przy próbie otwarcia takiego dokumentu). Dołączane są pakiety: color, comment, hyperref, calc, graphics, shortvrb, amssymb, amsbsy, truncate oraz fancybox (warto też dołączyć: array, hhline dcolumn colortbl).

Za pomocą tego pakietu można przygotować jednocześnie dwie wersje dokumentu: do druku i w postaci prezentacji ekranowej. Fragmenty specyficzne dla druku należy umieścić wewnątrz środowiska print, a dla wersji ekranowej wewnątrz środowiska screen (w tym wszystkie polecenia dotyczące ustawiania parametrów okna). Wybór fragmentów jest realizowany za pomocą opcji wywołania pakietu: screen lub print.

Lista opcji

pdftexkompilacja PDFTeX-em
dvipskompilacja standardowym TeX-em (następnie przetwarzanie dvips-em)
dvipsoneprzetwarzanie standardowym TeX-em, następnie dvipsone
dvipdfprzetwarzanie standardowym TeX-em, następnie dvipdf
dvipdfmprzetwarzanie standardowym TeX-em, następnie dvipdfm
dviwindoprzetwarzanie standardowym TeX-em, następnie dviwindo
ps2pdfprzetwarzanie standardowym TeX-em, następnie ps2pdf
vtexprzetwarzanie VTeX-em
nocfgzakaz wczytywania pliku pdfscreen.cfg, zawierającego wstępne ustawienia parametrów -- standardowo zbiór jest wczytywany (o ile istnieje). W standardowym pliku konfiguracyjnym oprócz kolorów zmieniono sposób składu nagłówków rozdziałów i podrozdziałów -- numer jest prezentowany na marginesie.
articlenieistotne
amsartnieistotne
booknieistotne
amsbooknieistotne
sidebarpanel sterujący po lewej stronie
panelleft
leftpanel
panelrightpanel po prawej stronie
rightpanel
absconsamepagenieistotne
bluelaceustawienie schematu kolorystyki na ,,bluelace'' (nie wiem jak to przetłumaczyć) -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
chocolateustawienie schematu kolorystyki na ,,czekoladowo'' -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
palegreenustawienie schematu kolorystyki na ,,jasno zielono'' -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
orangeustawienie schematu kolorystyki na ,,żółto-brązowy'' -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
grayustawienie schematu kolorystyki na ,,szaro-niebieski'' -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
blueustawienie schematu kolorystyki na ,,niebieski'' (domyślny) -- opcja analizowana tylko przy użytej opcji nocfg
nopanelbrak panelu sterującego
printnie są analizowane fragmenty dokumentu zawarte w środowisku (environment) screen
screennie są analizowane fragmenty dokumentu zawarte w środowisku (environment) print
defaultdomyślny schemat kolorystyki
paneltocna panelu kontrolnym zamiast odsyłacza do spisu treści pojawi się spis treści (jako aktywne odsyłacze, tytuły są skracane). Jeśli został zadysponowany spis treści (polecenie \tableofcontents) to na panelu nie pojawi się spis treści, ani odsyłacz do właściwego spisu. W spisie treści nie będzie numer stron. Jeżeli opcja nie jest podana i nie zadysponowano spisu treści, odsyłacz do spisu treści wskazuje pierwszą stronę (za stroną tytułową).
codedefiniowane jest polecenie \code, analogiczne do \verb (wielkość pisma ustawiana jest na small, krój na type writer i kolor taki jak dla rozdziału (zależny od schematu kolorystycznego) oraz środowisko decl. Uwaga! przed załadowaniem pakietu pdfscreen należy załadować pakiety: colortbl i array
sectionbreakpowoduje przejście do nowej strony przy rozpoczęciu sekcji (rozdziału)
englishopis panelu w jęz. angielskim
frenchopis panelu w jęz. francuskim
dutchopis panelu w jęz. holenderskim
czechopis panelu w jęz. czeskim
norskopis panelu w jęz. ???
nynorskopis panelu w jęz. ???
slovakopis panelu w jęz. słowackim
portugesopis panelu w jęz. portugalskim
spanishopis panelu w jęz. hiszpańskim
swedishopis panelu w jęz. szwedzkim
danishopis panelu w jęz. duńskim
polishopis panelu w jęz. polskim
russianopis panelu w jęz. rosyjskim
germanopis panelu w jęz. niemieckim
sloveneopis panelu w jęz. słoweńskim
catalanopis panelu w jęz. katalońskim
americanopis panelu w jęz. angielskim
austrianopis panelu w jęz. angielskim
brazilopis panelu w jęz. portugalskim
bretonopis panelu w jęz. angielskim
croatianopis panelu w jęz. angielskim
esperantoopis panelu w jęz. angielskim
finnishopis panelu w jęz. angielskim
galicianopis panelu w jęz. angielskim
italianopis panelu w jęz. angielskim
magyaropis panelu w jęz. angielskim
romanianopis panelu w jęz. angielskim
turkishopis panelu w jęz. angielskim
francaisopis panelu w jęz. francuskim
germanbopis panelu w jęz. niemieckim

Lista poleceń zdefiniowanych w pakiecie

\screensize{wysokość}{szerokośc} ustalenie wysokości i szerokości obszaru roboczego (całkowitego) -- p. polecenie \margins i \marginsize. W przypadku prezentacji pełnoekranowej należy zachować proporcje zgodne z systemowymi ustawieniami ekranu. Ponieważ wielkość obrazu może być przeskalowana przez przeglądarkę, należy ustawić wymagane wartości proporcjonalnie do wielkości pisma. Przy małych wartościach ilość tekstu na stronie będzie mała, ale po powiększeniu okna przeglądarki pismo będzie duże; dla dużego okna powiększenie będzie niewielkie (lub wręcz trzeba będzie zmniejszyć okno przeglądarki) a wielkość pisma może okazać się zbyt mała.
\margins{lewy}{prawy}{górny}{dolny}polecenie definiuje wielkości marginesów strony; ma charakter deklaratywny i powinno być użyte przed poleceniem \screensize; powoduje ono jedynie nadanie wartości parametrom (kolejno): \marginleft, \marginright, \margintop oraz \marginbottom; są one brane pod uwagę przy wyliczaniu proporcji elementów okna
\marginsize{lewy}{prawy}{górny}{dolny}polecenie ustawia wielkości marginesów; powinno być użyte po poleceniu \screensize; wielkość lewego i prawego marginesu powinna uwzględniać szerokość panelu (o ile zadeklarowano jego obecność na ekranie).
\emblema{plik}polecenie definiuje logo panelu (motyw przewodni) -- będzie nim obraz zawarty w wskazanym pliku graficznym. Uwaga! w standardowym pliku pdfscreen.cfg jest zdefiniowane że logo określa plik univ.jpg
\shorttitle{tytuł}polecenie definiuje tekst pojawiający się na dole w obszarze panelu
\urlid{URL}polecenie definiuje adres strony WWW (dodawany jest prefix protokołu http://), do której odwoła się przeglądarka po wskazaniu pola ,,Home Page'' (napis zależy od deklarowanego języka). Jeśli adres nie zostanie zdefiniowany pole to jest wskazaniem na pierwszą stronę dokumentu.
\emailid{adres}polecenie definiuje adres poczty elektronicznej (dodawany jest prefix protokołu mailto:) -- standardowo nieużywane
\overlay{plik}polecenie określa plik graficzny, który będzie tłem obszaru roboczego (bez pola panelu).
\overlayemptywycofanie polecenia \overlay
\changeoverlaypolecenie powoduje, że tłem kolejnych stron będą pliki o nazwach overlay1.jpg, overlay2.jpg,... overlay10.jpg (w cyklu), tłem pierwszej strony będzie plik wskazany poleceniem \overlay (o ile polecenie zostało użyte). Użycie polecenia \overlay wewnątrz dokumentu, kasuje cykl i powoduje, że od tego miejsca tłem okna będzie wskazany plik.
\paneloverlay{plik}polecenie określa plik graficzny, który będzie tłem panelu; grafika zostanie przeskalowana do w pionie i poziomie do wielkości panelu, a zatem jej wysokość i szerokość powinna być w odpowiednim stosunku. Standardowo rozmiary panelu są określone względem całkowitej wielkości okna określonej poleceniem \screensize. Szerokość wynosi standardowo 0.15 całkowitej szerokości okna (jeżeli wyniesie mniej niż 1in to szerokość zostanie określona na 1in -- parametr \panelwidth), a wysokością jest wysokość okna.
\paneloverlayemptywycofanie polecenia \paneloverlay
\topbuttonsna górze strony pojawi się panel sterujący w postaci napisów
\notopbuttonswyłączenie panela wywołanego poleceniem \topbuttons
\bottombuttonsna dole strony pojawi się panel sterujący w postaci napisów
\nobottombuttonswyłączenie panela wywołanego poleceniem \bottombuttons
\ClearOverlaykasuje wszystkie ustalenia tła (wraz z panelem)
\AddToOverlay{definicja}dodaje do konstrukcji wyświetlanej na każdej stronie definicję

Ustalanie kolorów

\backgroundcolor{kolor} ustalenie koloru tła (w przypadku użycia polecenia \overlay nieistotne); kolor musi być zdefiniowany; parametr \calfactor określa szerokość dodatkowej ramki wokół obszaru o podanym kolorze (zawęża go w stosunku do obszaru roboczego) -- ramka ma kolor tła, które można zmienić poleceniem \pagecolor -- pakiet color oraz [1]).
\definecolor{panelbackground}{model}(def}definicja koloru tła dla panelu (p. opis pakietu color)
\definecolor{buttondisable}{model}(def}kolor oznaczeń na ,,przyciskach'', które są nieaktywne
\definecolor{buttonbackground}{model}(def}definicje dla koloru ,,przycisków'' na panelu
\definecolor{buttonshadow}{model}(def}definicje dla koloru cienia ,,przycisków'' na panelu (wielkość cienia jest zdefiniowana na stałe w poleceniu \addButton i \scrShadowButton -- nieużywane)
\definecolor{section0}{model}(def}
\definecolor{section1}{model}(def}
\definecolor{section2}{model}(def}
\definecolor{section3}{model}(def}
\definecolor{section4}{model}(def}
\definecolor{section5}{model}(def}
definicje dla koloru nagłówków prezentowanych poleceniami: \section, \subsection itp.; w takich kolorach są prezentowane są również inne elementy dokumentu np. zawartość środowiska verbatim
\definecolor{tabcolor}{model}(def}definicja koloru tła dla środowiska decl (realizowanego za pomocą środowiska tabular; p. pakiet colortbl oraz [1], nazwa koloru tabcolor jest używana do nadania wartości zmiennej \columncolor)

Inne polecenia i parametry

\LLX{margines}parametr zawiera wielkość lewego marginesu obszaru wewnętrznego (p. \calfactor (względem lewej krawędzi okna)
\LLY{margines}parametr zawiera wielkość górnego marginesu obszaru wewnętrznego (p. \calfactor (względem górnej krawędzi okna)
\def\panelfont{definicja}polecenie jest wywoływane przed wyprowadzaniem napisów opisujących ,,przyciski panelu'' i może służyć do definicji fontu i koloru opisu (należy skorelować wielkość fontu z wielkością ,,przycisków'')
\buttonwidth=szerokośćparametr określa szerokość przycisku (standardowo jako 0.7\panelwidth)
\calfactor=szerokość parametr określa szerokość ramki na obszarze roboczym (nie ma związku z wielkościami marginesów), kolorem ramki jest kolor tła całego okna (p. \pagecolor -- pakiet color oraz [1])
\st{definicja}polecenie jest używane do określania wysokości ,,przycisku'' panelu; użyto do tego celu linii pionowej o określonej wysokości i głębokości i zerowej grubości (standardowo: \def\st{\hbox{\vrule height10pt depth5pt width 0pt}\panelfont})
\buttonbox{treść}polecenie definiuje ,,pseudoprzycisk'' z podanym opisem (opis otoczony ramką; bez górnego i dolnego marginesu)
\addButton{szerokość}{opis}polecenie definiuje symbol ,,przycisku'' (wskazanie go nie powoduje żadnej akcji). Tłem napisu jest kolor bottombackground, kolor tekstu pisma (i inne atrybuty) określają makra \Black (definiowany jako \color{black}) i \panelfont (wywoływane przez makro \st, służącego do określenia wysokości i głębokości pudełka)
\imageButton{szerokość}{wysokość}{plik}polecenie definiuje ,,przycisk'', którego tłem jest wskazany plik, z definicją nie wiąże się żadna akcja!. Tak naprawdę polecenie jest jedynie wywołaniem makra \includegraphics z parametrami [width=szerokość, height=wysokość]{plik}
\pagedissolve{specyfikacja}polecenie definiuje sposób przejścia między stronami (tylko w trybie ,,full screen'') i specyfikacja powinna być zgodna ze specyfikacją pdf-a dla parametru /Trans; standardowo /R /D 0 (przed pierwszym znakiem specyfikacji dostawiany jest automatycznie /). W specyfikacji mogą wystąpić parametry określające sposób zmiany strony:
/Rbez specjalnych efektów
/Splitkolejna strona jest nakładana na aktualną ,,od góry'' i ,,od dołu''
/Blindskolejna strona jest nakładana na aktualną ,,pasami''
/Boxkolejna strona jest nakładana na aktualną w formie nachodzącego prostokątu (od zewnątrz do wewnątrz)
/Wipekolejna strona jest nakładana na aktualną nachodząc od góry
/Dissolvekolejna strona jest nakładana na aktualną wypełniając ją losowo nakładanymi kwadratami
/Glitterpodobnie jak powyżej ale jednocześnie występuje efekt nakładania strony od lewej
/Flynowa strona ,,najeżdża'' (w kierunku określonym przez parametr /Di)
/Pushnowa strona ,,najeżdża'', a poprzednia ,,odjeżdża'' (w kierunku określonym przez parametr /Di)
/Covernowa strona ,,najeżdża'', (w kierunku określonym przez parametr /Di) ale bez efektu przeźroczystości
/Uncoverpodobnie jak /Push, ale bez efektu przeźroczystości
/Fade????
dodatkowe parametry sterujące zmianami
/Di kątwartość kąta (w stopniach, wartości podzielne przez 90) określają kierunek zmian dla parametrów /Wipe i /Glitter
/M specokreśla kierunek zmian dla parametrów /Split i /Box, spec może przyjmować wartości /I -- do wewnątrz i /O -- na zewnątrz
/Dm specokreśla kierunek zmian dla parametrów /Split i /Blinds, spec może przyjmować wartości /H -- w poziomie i /V -- w pionie
/D timeczas opóźnienia (w sec)
\arg{tekst} polecenie służy do opisów wywołania makr (tekst jest prezentowany italikiem i ujmowany w nawiasy {<>} (tekst wraz z <> w kolorze czerwonym, {} w kolorze section1) (jest definiowane w przypadku użycia opcji code)
\Arg{tekst} polecenie służy do opisów wywołania makr (tekst jest prezentowany italikiem i ujmowany w nawiasy {} (tekst wraz w kolorze czerwonym, {} w kolorze section1) (jest definiowane w przypadku użycia opcji code)
\oarg{tekst} polecenie służy do opisów wywołania makr (tekst jest prezentowany italikiem i ujmowany w nawiasy [<>] (tekst wraz z <> w kolorze czerwonym, [] w kolorze section1) (jest definiowane w przypadku użycia opcji code)
\Oarg{tekst} polecenie służy do opisów wywołania makr (tekst jest prezentowany italikiem i ujmowany w nawiasy [] (tekst wraz w kolorze czerwonym, [] w kolorze section1) (jest definiowane w przypadku użycia opcji code)
|tekst|polecenia do ,,szybkiego'' przejścia w tryb verbatim (p. pakiet shortvrb (jest definiowane w przypadku użycia opcji code)

Środowiska

declśrodowisko służy do prezentowania np. kawałków kodu (jest definiowane w przypadku użycia opcji code); jest wystawiane na lewy margines (wielkość określona parametrem \leftmarginii). Jest realizowane za pomocą środowiska tabular, do kolorowania używane są polecenia pakietu colortbl (należy go dołączyć) -- tłem jest kolor tabcolor (polecenie \columncolor), a kolor ramki ustalony jest poleceniem \arrayrulecolor na wartość section1; p. [1]
verbatimw środowisku uaktywniono znaki < i >; za ich pomocą można tworzyć konstrukcję do opisu parametrów <tekst> -- całość jest prezentowana kolorem czerwonym, a tekst italikiem. Tekst w środowisku jest prezentowany kolorem section0 wielkości small, krojem ttfamily
slidezawartość środowiska jest wstawiana do środowiska minipage o wielkości obszaru roboczego

[1] W.Macewicz: Latex na kolorowo. Biul. Gust, z. :19
Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.